Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

Strona główna

Wprowadził: Małgorzata Frączek
Data wprowadzenia: 25 | 05 | 2017
Modyfikacja: 21 | 06 | 2023
Wydrukuj


Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe Jana Pawła II w Łomiankach

 Dyrektor : Ewelina Kordek

e- mail: e.kordek@icds.pl

tel: 22 751 04 74

fax: 22 751 59 15

Interesantów przyjmuje Dyrektor ośrodka lub osoby wyznaczone przez Dyrektora od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00.


Godziny otwarcia:

Pływalnia ICDS:
pon – pt. 6:00-22:00
sob-nie. 8:00 -21:00

ICDS Fitness Club:
pon.-pt. 7.00-23.00, sob.-nie. 10.00-18.00

Zespól Boisk ORLIK 2012 ul. Wiślana 69 w okresie od marca do listopada:
pon.-pt. 13.30-21.00, sob.-nie. 12.00-20.00,

Zespól Boisk ORLIK 2012 ul. Warszawska 73 w okresie od marca do listopada:
pon.-pt. 16.00-21.00, sob.-nie. 12.00-20:00,

 


Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że :

Administratorem Państwa danych osobowych w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach jest Dyrektor Centrum. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : Magdalena Szwech za pośrednictwem adresu e-mail:  iodo@rt-net.pl, korespondencyjnie na adres siedziby bądź za pośrednictwem 
nr telefonu: +48 601 375 416.  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym prawidłowe zarządzanie ICDS oraz pozwalające na realizację zadań ustawowych. Dane powierzane i przechowywane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, na czas  zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą.