Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

Deklaracja dostępności

Wprowadził: Małgorzata Frączek
Data wprowadzenia: 30 | 01 | 2023
Modyfikacja: 30 | 01 | 2023
Wydrukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego BIP ICDS Łomianki

Wstęp

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, w skrócie ICDS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP ICDS
Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

1. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
2. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
3. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-30

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

  Michał Karolak

 • E-mail: m.karolak@icds.pl
 • Telefon: 22 751 04 74
 • Każdy ma prawo:

  • 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  W obiekcie nie posiadamy progów, ani pochylni, każde wejście do ICDS (7 wejść) posiada odpowiedni podjazd. Posiadamy właściwe szerokości drzwi (90 cm), które otwierane są ręcznie. Korytarze na obiekcie są płaskie. W budynku znajdują się 3 windy przy głównych klatkach schodowych bez podnośników, szerokość wejść do sal oraz przejść jest w przedziale od 90-100 cm. Na parkingu głównym od strony ul. Warszawskiej znajdują się dwa miejsca oznaczone i dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na drugim parkingu od strony ul. Staszica znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Sanitariaty w części sportowo-basenowej kompleksu ICDS są oznakowane brajlowskimi tabliczkami z nazwami pomieszczeń. W skrzydle kompleksu, w którym znajduje się Liceum Ogólnokształcące, zamontowane są:

 • plan tyflograficzny
 • oznaczenia powierzchni szklanych
 • oznaczenia pochylni
 • brajlowskie tabliczki z nazewnictwem pomieszczeń
 • oznaczenia brajlowskie szafek
 • nakładki poręczowe
 • Ułatwienia

  Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

  Zgodność ze standardami

  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 508

  Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

  Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

  Serwis spełnia także zapisy dokumentów

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

  Kompatybilność

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

  Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

  Wygląd

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • 1. zmiana wielkości czcionki
  • 2. zmiana kontrastu
  • 3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

  Skróty klawiaturowe

  Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Pomoc w nawigacji

  Strona posiada górne oraz boczne menu, które znajduje się na wszystkich stronach.